پیشگو ئیهای بروز زلزله و ارتبا ط بروز زلز له با مو جو دات زنده و سایر مخلو قات

 

جدول زیر معرف مکانها ی توقف وحرکت وجابجائی من در سا عتها ی گو نا گون واحسا س طبیعی

من بصورت دائم در مورد زلز له است که با ثبت آن مسیر تحقیقی این حا لات متکا ملتر خواهد شد.

جدول زیر بنام اختلا جات ( نوعی احسا سا ت طبیعی در انسان)  که هر کدام موردی را درپی دارد

که قدما تفسیر ی خاص کرده که در زیر عنوان میگردد ولی محققا هر مورد بیانگرد شرایطی است که

ارتبا ط انسان را با محیط بیرون او به نوعی بصورت خبری مرتبط میکند ..تحقیق روی این موارد دنیا ی

دیگر ی را پیش روی انسان باز میکند .. علاقمند ان در این مورد اطلا عات خود را با من مطر ح و در این

رابطه همکاری فر مایند...   انعکاس از کتابی قدیمی از صد سا ل قبل( بنام بیاض)

  اختلاجات در علوم قدیم به معنای پریدن اعضاء عنوان شده که حاصل تجارب سا لهای

 بسار دور پد ران و اجداد ماست که آنهم نوعی تحقیق وتجربه بوده وامروز شخصا به

دلیل دیدن نوعی واکنش های خاص در طی سالهای عمر به نوعی دیگر در حا ل تحقیق

و برر سی آنها میباشم لازم است علاقمندان در صورت تمایل در این زمینه با من همگام

شوند...با ایمیل من تماس بگیرید   شما هم امتحان کنید واز جدول زیر بهره مند شوید

                       اختلا جات = جهیدن   تکان خوردن   پریدن عضو ی از بدن                

طرف راست بدن طرف چپ بدن ..

تارک سر راحت تارک سر رفعت
سینه سفر سینه راحت
پس سر خبر پس سر سفر
پستان جاه پستان اندوه
شقیقه اقبال شقیقه جاه
ناف راحت ناف سفر
ابرو جاه ابرو فرح
شکم بشارت شکم بیماری
پشت چشم غم پشت چشم دولت*
پشت نصرت پشت صحت
زیر چشم مال زیر چشم غم**
پهلو حرمت پهلو زحمت
بینی اندوه بینی بشارت
ذکر غنیمت ذکر فر زند
خصیه مرض خصیه سفر
دهان بد حا لی دهان حرص
مقعد حرمت مقعد مصرت
ز نخدان زنخدان دو لت
ران خصو مت ران عزت
گوش حر مت گوش صحت
زا نو جاه زانو اقبال
گر دن هجرت گردن احترام
سا ق هذر ساق ظفر
دست اقبال دست ما ل
پا دولت پا اقبال
انگشتان ما ل انگشتان ظفر
کف دست فر ح کف دست ایمنی
کف پا کف پا علت

بدلیل قدمت کتا ب(بیاض) شاید بعضی نوشته ها دقیق نباشد( ۲٪)

تاریخ...... مسیر احساس ...................

مدار  ومحل و قوع زلزله..................

شدت تقریبی  به  ریشتر

۸۵/۴/۳۰ کر مان متوسط تا شعاع۴۰۰ ک ۵-۳ ری
۸۵/۴/۳۱ کر مان متوسط تا شعاع ۴۰۰ ک ۵-۳ری
۸۵/۵/۱ کرمان ملایم تا شعاع ۴۰۰ ک ۲- ۳ری
۸۵/۵/۲ کر مان ملایم تا شعاع ۴۰۰ ک ۲- ۳ری
۸۵/۵/۳ کرمان ملایم تا شعاع ۴۰۰ ک  ۲- ۳ری
۸۵/۵/۴ کرمان ضعیف تا شعاع ۴۰۰ ک ۰-۳ ری شرح
۸۵/۵/۵ کرمان --------- -------- -------
۸۵/۵/۶  سیرجان ----- ----- -------
۸۵/۵/۷ سیر جان *** *** ****
۸۵/۵/۸ کرمان ضعیف در استان ۰-۳ ری

۸۵/۵/۹ کر مان ملایم... دراستا ن *.. ۳-۴ ری....
۸۵/۵/۱۰ کر مان ---- ----- ------ *
۸۵/۵/۱۱ کر مان ---- ----- ------ *
۸۵/۵/۱۲ کرمان ---- ------ ------ *
۸۵/۵/۱۳

کر مان

ملایم در استان ۲-۳ ری
۸۵/۵/۱۴ کرمان -------- --------- ------*
۸۵/۵/۱۵ کر مان --------- -------- ------*
۸۵/۵/۱۶  کر مان ملایم در استان ۳- ۴ ری
۸۵/۵/۱۷ کرمان --------- --------- ---------*
۸۵/۵/۱۸ کرمان ----------- --------- -----------*
۸۵/۵/۱۹ کرمان

-------

-------

--------

 

طلا عا ت علمی در مورد زمین لر زه -

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۸۵ساعت 8:58  توسط امید ارجمندی  |