پیشگو ئیهای بروز زلزله و ارتبا ط بروز زلز له با مو جو دات زنده و سایر مخلو قات
 

               به نام آ فر ید گار  رحمان رحیم جلیل عظیم کریم

پیشگو ئی زلزله بر اساس احساس طبیعی

 

 

 

 

 

اطلا عا ت علمی در مورد زمین لر زه

نقشه گسل ها                بم]شهری همیشه زنده

بانك ثبت آخرين زمين لرزه

توجه ذاشته باشید علائم زلزله متوا لی است سرا سر مناطق اسیا را در بر میگیردبه نوعی این مسئله ( لر زشها ) به شرایط مقطعی  مرتبط است                                                                    

 

۸۵/۵/۱۶  زلزله بصورت ملایم در استان کرمان ادامه دارد
۸۵/۵/۱۷ زلزله در حد ۵/۳ تا حدود ۵ ریشتر در استان کرمان در سا عات آینده
۸۵/۵/۱۷ استان کرمان C نهایت 3 روز آینده
۸۵/۵/۱۸ استان کرمان C نها یت 3 روز آینده (*)
۸۵/۵/۱۹ استان کر مان C نها یت 3روز آینده
۸۵/۵/۲۰ استان کر مان D --------------------
 

تا ریخ مکان بزرگی زمان وقوع
85/5/21 k D  (-)
85/5/22 K

D

 (-)
85/5/23 K D  (-)
85/5/24 K D ()
85/5/25 K D ()
85/5/26 K D ()(*)

85/5/27 K ... C ... ()(*).....

85/5/28 K D ()
85/5/29 K D  (*) 
85/5/30 K D  (*) 
85/5/31 K D  (*) 
85/6/1 K D ()
85/6/2 K D ()
85/6/3 K D (*)

 

85/6/4 K D (*) 
85/6/5 K D شرح
85/6/6 K D (*) 
85/6/7 K D (*)
85/6/8 K D (*)
85/6/9 K D (*)
85/6/10 K D (*)
85/6/11 K D (*)
85/6/12 K D (*)
85/6/13 K D
85/6/14 K D
85/6/15 K D (*)
85/6/16 K D  
85/6/17 K D  
85/6/18 k D (*) 
85/6/19 k D (*) 
85/6/20 k D (*) 
85/6/21 k D (*) 
85/6/22 k C
85/6/23 k C
85/6/24 k C
85/6/25 K C
85/6/26 K C (*) 
85/6/27 K C (*) 
85/6/28 K C (*) 
85/6/29 K D (*) 
85/6/30 K C (*) 
85/6/31 K C (*) 
حال تا ۷۲ساعت آ ینده...>   علا مت فوری 

۸۵/۶/۱ K D (*)
۸۵/۶/۲ K C
۸۵/۶/۳ K D (*)k-N-w
۸۵/۶/۴ K D (*)k-N-w
۸۵/۶/۵ K D (*)k-N-w
۸۵/۶/۶ K D (*)
۸۵/۶/۷ K D (*)

   وقوع زلز له در این هفته در k-N-w استان کرمان برابر علا مات جدول با لا

۸۵/۷/۸ K D (*)
۸۵/۷/۹ K D (*)
۸۵/۷/۱۰ K D (*)
۸۵/۷/۱۱ K D
۸۵/۷/۱۲ K C
۸۵/۷/۱۳ K D (*)
۸۵/۷/۱۴ K D (*)
۸۵/۷/۱۵ k D (*)
۸۵/۷/۱۶ k C (*)
۸۵/۷/۱۷ k C
۸۵/۷/۱۸ k D (*)
۸۵/۷/۱۹ k C (*)
۸۵/۷/۲۰

k

C
۸۵/۷/۲۱

k

C
۸۵/۷/۲۲ k C N
۸۵/۷/۲۳ k C N 
۸۵/۷/۲۴ k C  N
۸۵/۷/۲۵

k

C N
۸۵/۷/۲۶ اصفهان C N
۸۵/۷/۲۷

k

C N
۸۵/۷/۲۸

k

C N
تاریخ مکان شدت زمان
۸۵/۷/۲۹ K C N
۸۵/۷/۳۰ K C N
۸۵/۸/۱ K C N
۸۵/۸/۲ K D  ( *)
۸۵/۸/۳ K D  ( *)
۸۵/۸/۴ K D  ( *)
۸۵/۸/۵ K D  ( *)

 خطر بروز ز لزله  نسبتا  قوی در استان کر مان= تقریبا  شما ل یا شما ل غربی

 
تاریخ مکان شدت زمان
۸۵/۸/۶ K D ( *)
۸۵/۸/۷ K D ( *)
۸۵/۸/۸ K D ( *)
۸۵/۸/۹

K

D ( *)
۸۵/۸/۱۰ K D ( *)
۸۵/۸/۱۱ K D ( *)
۸۵/۸/۱۲ K D ( *)
اریخ مکان شدت زمان
۸۵/۸/۱۳ K D ( *)
۸۵/۸/۱۴ K D ( *)
۸۵/۸/۱۵ K D ( *)
۸۵/۸/۱۶ K D ( *)
۸۵/۸/۱۷ K D ( *)
۸۵/۸/۱۸ K D ( *)
۸۵/۸/۱۹ K D ( *)
تاریخ مکان شدت زمان
۸۵/۸/۲۰ K D ( *)
۲۱/۸/۸۵ K D ( *)
۲۲/۸/۸۵ K D ( *)
۲۳/۸/۸۵ K D ( *)
۲۴/۸/۸۵ K D ( *)
۲۵/۸/۸۵ K D ( *)
۲۶/۸/۸۵ K D ( *)

    بنام آفر ید گار ی که هر آنچه از آفرینشش میدانیم وآنچه نمی دانیم وهر آ نچه نبا ید بدانیم     

 آنچه در جدو ل زیر تحت عنوان پیشگو ئی های زلز له مشاهده مینمائید حا صل از درک حس طبیعی نویسنده

این وبلاگ است وتا کنون برابر شواهد ومدارک ثبت شده در یا دداشتهای روزانه تمامی درست ومطئن بوده و --

برابر شرحی که متعا قبا در پی خواهد آمد وبا پیگیری روزانه جدو ل فوق به صحت آن پی خوا هید بر د لذ ا -----

دیگر شاهد رخداد زلز له ای نخواهید بو د مگر اینکه پیشگو ئی آن را در جدول زیر از قبل رویت نکرده باشید.   

قبل از ورود به بحث زلز له وچگونگی پیشگو ئی آن چند پرسش را مطرح لا زم است کمی تفکر کنیم.

ازش حیاتی آب چقدر است وچرا در بعضی شرایط خسارات وارده از آب را محا سبه نکرده ایم ؟

ارزش حیا تی آتش چه میزان است وچرا حسارات حاصل از آتش را که از پر صدمه ترینهاست در نظر نداریم؟

آکسیژ ن  این عنصر حیاتی که در همه ی ابعاد جهانما ن جلو ه گرست اگر بصورت خا لص فر ا گیر میشد جه میکرد؟

 زمین لرزه یکی از حر کت های حیا تی زمین است که اگر نبود زند گی مو جودات  روی این کر ه به شکل فوق

وشاید چیز ی بنام حیات مطرح نبود . همانگونه که چرخش زمین بدور خود و خورشید باعث نظم حیات به صورت

فعلی است شکل حرکت دیگر که لرزش زمین است سبب تکمیل چرخه حیات است .

زمین در همه حال میلرزد ولی این لرزشها برای ما نا محسوس است وحد عادی آنها تا حدودی ملایم وثابت

است لیکن در مقا طعی این لرزشها بنا به شرایطی تبدیل به زمین لرزهای محسو س وبعضا شدید میشوند

که مار ابه وحشت انداخته ونا م بلا را بر آن میگذاریم . حال آنکه هر گز بلا نبوده وخو د از نعمت ها ی الهیست

و همچون که در چرخه آب ویا چر خه  انر ژی ها در جهان ملاحظه مینمائیم مبباشد ولی ما که برای سرما وگرما

وسایر موارد زندگی که تقریبا مستمر است چاره اندیشی کرده واین مورد که حا لت غیر عا دیش تکا نهای ------

شدید است را کمتر توجه نموده ایم سبب شده تا کم توجه ای ودر شرایطی ومنا طقی کلا فراموش شود ------

شنیده ایم که در هنگام وقو ع زلز له حیوانا ت از قبل نا آرامی وبعضی دیگر حر کات غیر عادی از خود بروز میدهند   

حتی گیا هان نو عی عکس العمل نشان میدهند در جهان از دیر باز بعضی از  انسانها هم بدلیل شرا یط خاص

جسمی وروحی خود قبل از وقو ع زمین لرزها از آن مظلع میشوند که محققینی در این زمینه در حال برسی وتحقیق

بوده وهستند .  بنده هم از زمان نو جوانی به این حس طبیعی وخدادی خود پی برده وتا کنون هر گونه لرزشی

را که محسو س بوده از ۴۵ روز قبل از آن (تا زمان وقو ع) حس کرده که همه را به اطلا ع خا نواده ودوستان ----

می رسانم  ودر یاد داشتها ی روزانه ثبت ودر مقطعی حتی به اطلاع  مسئو لین کتبا رسانده ام لیکن چون ---

حا لت غیر عادی داشته کسی تو جه نمینموده بجز خانواده ودوستان که برایشان ثابت شده است .در زلزله اخیر--

در بم که خا نواده من در آنجا سکونت داشتند مطلع بودند که چه خواهدشد. البته بنده هنوز موفق نشدم تا از نقطه دقیق محل

وقوع اطلاع پیدا کنم و لی هر چه به ساعت شروع نزدیک می شوم حا لا تم  تغییرات خاصی را پیدا میکند. 

شما با تعقیب این وبلاگ متوجه عرایضم خو اهید شد. چون اگر قر ار باشد زلز له مخربی حادث شود ۴۵ روز

قبل از آن روزانه در جدو ل هشدار داده میشود . امید است مفید واقع گردد

سا ختمان درونی زمین به نوعی است که در مرکزیت آن هسته سختی است که حا لت دوکی

داشته که محور چرخشی زمین از وسطش عبور میکند حرکت هسته زمین بیشتر از حرکت کل

کره زمین است ( شا ید چند برابر) و اطراف این هسته دوار را مواد مذاب که بر ...................

اثر حرکت هسته واصطکا ک فو ق العا ده با لایه های با لا ئی بدست آمده اند فرا گرفته.....که

نتیجتا در شرایط درونی زمین سایر واکنش های انرژی زائی را هم در پی دارد که در مجموع

با توجه به افزونی آب نسبت به خشکی شرایط در درون وبیرون زمین تقر یبا ثابت بنظر میر سد

که البته یکی از پس واکنشهای این حرکت ها لرزش های عادی وغیر محسوس ولرزشهای اشکار

و محسوس است. آب موجو د در طبیعت کره زمین ضمن اینکه در چرخه طبیعی حیات را ساخته

است بصورت خنک کننده کوره همیشه سوز درون زمین عمل میکند که اگر میزان آب به این حجم

نمی بود شرایط زیست هم به حا لت فوق نبود واین روند از ابتدای تشکیل کره زمین متغیر بوده

وخواهد بو د به همین جهت کره زمین هم روزی متولد شده وتکا مل ودرچرخه حیات قرار گرفته

( یعنی طفل بوده کودک شده نوجوان گردیده سپس جوان وبعد مینسال ونها یتا پیر ) وسرانجام

خواهد مرد واین امر برا ی سایر کرات هم خواهد بود ( خدا وند متعا ل به این امر در قرآن کریم

 اشاره  فرموده وعلم هم به نتا یجی رسیده وخواهد رسید) مجمو عه ی  گفتار نظرات نویسنده

این  وبلاگ در این کادر است وا ز جهت علم روز وگفتار دانشمندان در بخش اول وپیوندها مرا جعه

فر ما ئید هر چند که شاید اسا تید محتر م نظرات مرا هر گز نپذیرند ولی درک من چنین میگوید.

درمورد زلزله های مخرب هشدارها خا رج از کادر وبصو رت متنی در ذیل این نوشته ها خواهد

آمد .

هشدار زلزله ۵/۴ تا ۵ ریشتری به مر کزیت تشخیص در کرمان وحوا لی آن تا شعاع (هوا ئی) ۴۰۰ کیلو متر ی( تاریخ پیشگو ئی ۲۶/۱ /۸۵ شدت حسی بشتر از طرف عصر روز جا ری یوده)

در جنوب کشور ازحا ل  تاحد اکثر ۴۵  روز آینده..  توجه .... تو جه....... منا طق قبلی را هم شامل میشود.....

 

عصر روز شنبه ساعت ۵ درک بروز زلز له در جنو ب کر مان محل در ک مرکز کرمان بروز ازحال تا ۴۵ روز آینده(شعاع حدود۴۰۰ کیلومتر به مرکزیت کرمان وبعضا در سایر منا طق آسیا)

قدرت زلز له متوسط حدود ۴ تا ۵/۵  ..لازم به ذکر است زمان درک ولحظه درک ملاک بوده وروز درک تا لحظه

شروع که حکا یت از نوعی حرکت لا یه های زیر ین زمین است ایجاد نوعی امواج الکتر و مغنا طیسی میکند

که ابعاد در کی متفاوتی را درمن ایجاد میکند ..بنده این حرکت های درون زمین را بصورت متنا وب درک نموده

وشرایط خاصی را پیشبینی میکنم که بعضا خوشایند نیست....به درستی ها رو آوریم وعلم را بصورت مفید

مورد استفاده قرار دهیم ولحظه ای از تحقیق علمی واستمداد از ذات الهی دوری نکنیم .....

 با توجه به نوع درک من از نحوی حر کت های درون زمین زلز له ها پی در پی باشدت کم و گاهی شدید ادامه

دارد . چو ن درک من ازمنطقه زندگی من ( کر مان ) است لذا منا طق دور دست را هم بعضا در بر میگیرد .

در تاریخ ۱۷/۲/۸۵  در ساعت ۹۵۰ صبح یکشنبه زلزله در کرمان عملا اتفا ق افتا د که احتمالا با شد ت با لا تر

در اطراف کر مان هم بوده است ( گزارش دقیق را از اخبار سراسری امر وز کسب فر مائید)

 بعد از زلز له ساعت ۹۵۰ دقیقه امرو ز ( ۱۷/۲/۸۵) در کر مان بنده از نوعی فشار قبلی تا حدودی خارج شدم

 در تاریخ ۱۸/۲/۸۵ مجددا احساس درک ز لز له را پیدا کردم که احتما لا  درمنا طق قبلی روی میدهد  

درک حسی من چنین می گوید که سا ختار درون زمین در شرایط مقطعی ویژ ه ای قر ار گرفته وجنبش درونی

زمین متاء ثر از عوا مل گو ناگونی برا یند فشارها را به هرسوی و سمتی منتقل مینماید . هشدار میدهم توجه

کنید در چهارچوب اصول انسانی وبر پایه دقیق علمی ومتکی بر ذات پاک مقدس الهی همه ی موارد زندگی را

باز نگری کرده و آنچه لازم و ضروری زندگی نیست انجام ند هیم وهر آنچه به زند گی ما وسایر مخلو قات صدمه

میرساند را محو نموده وبا منطق علمی نفوس را محدود و روش های نشا ط آور زند گی را گسترده وروابط بشری

را مطمئن ودر کل کره زمین بسط دهیم وقو انین را در شکل اصلی آن جاری سازیم .

در شرایط کنو نی انسان ۹۰ در صد امکاناتش را هرز میدهد وهر گز در  اندیشه سلامت روح وجسم خود تلاش

نمی کند وهمه با توجه به نز دیکی به هم بسیار از هم فا صله دارند و این مصیبت اگر چار ه اندیشی نشود

روزگار نا خوشایندی را برای بشریت وسایر مخلو قات در پی دارد........ثبت شده در ۱۸/۲/۸۵

 

  شاد زیستن هنر مندی میخواهد .

تاریخ ۱۹/۲/۸۵ توجه توجه توجه علا ئم زلزله را درک میکنم مجددا زلز له میشود شا مل منا   طق قبلی در استان کرمان که زمین لرزه در انها اتفاق افتاده هم میشود قدرت تا ساعت ۹۱۵ در حد ۴ تا ۵/۴ نهایتا ۵ ریشتر است صفحات وگسل های این نقطقه به نوععی فعا ل  هستند                                                                                                                              

امروز ۱۱/۳/۸۵ است علا ئم بروز  زلزله را در حد ۴تا ۵ ریشتر    به مرکزیت کرمان درک میکنم طیف  لرزشها  در (آسیا)            ومناطق  دیگرراهم شامل میشو د......هشدارهای مرا مورد     توجه قرار د هید....                                                              

 

 

با توجه به پیشگو ئی زلز له مورخ ۱۴ /۳/۸۵ در تا ریخ ۱۱/۳/۸۵  که در ساعت ۱۹و۴۸ دقیقه با قدرت ۶/۴

در حوالی کرمان ( مر کز کو هپا یه)  روی داد تا حدودی از فشارهای قبلی من کاسته شد ولی نوعی بی

ثباتی احساس میکنم که در صورت درک حا لت مخرب متعا قبا اعلام مینما یم .سا عت ۲۲ مورخه ۱۴/ ۳

 هشدارها ی مرا جدی تلقی فر مائید

 

توچه ...توجه....زمین لرزه در استان کرمان ادامه دارد.....۱۴/۳ /۸۵

در تاریخ ۲۰/۳/۸۵ علائم زلز له خا تمه یافته وزمین حا لت ثباتی یافته

                                     مر کزیت کر مان

        نتیجه :تا اطلاع ثا نوی زلزله در استان نخواهیم داشت

در تار یخ ۲/۴/۸۵ یک نوع جا بجا ئی در کسل ها وصفحات به مر کزیت کر مان حس میکنم

                      در صورت حس دال بر بر وز خطر جدی اعلام میدارم

امرو ز شنبه سوم تیر هشتادو پنج ساعت ۴.۴۵  عصر زلزله ای با قدر ت حدود ۵/۳ تا ۴ به احساس درکی در

کر مان حوا لی این شهر از شمال یا شما ل شرق باشد در ۴۸ ساعت آینده روی میدهد  ...تو جه ... تو جه...

امروز ۱۴/۴/۸۵ سه روز است هیچگونه حس طبیعی نسبت به زلز له در کر مان ندارم(فعلا زلر له نمی شود) احسا س طبیعی من تا اطلاع ثا نو ی حکایت از نوعی ثبات است

                     نقشه آخرين لرزه 

بانك ثبت آخرين زمين لرزه تاریخ ۱۸/۴/۸۵ هیچگونه احسا س طبیعی زلز له در استان کر مان

ندارم. زلز له روز گذشته در حوا لی بم در استان کر مان در من احسا س طبیعی اشکار ندا شت .........

احتما لا یک نوع لر زش بر اثر ریز ش های لا یه های درون زمینی حا صل از زمین لر زهای قبلی که بصورت

انر ژی پتا نسیلی باقی ماند ه بوده است رخ داده . نها یتا درک من ( تا اطلاع ثا نوی) ثبات را در منطقه

استان کر مان باز گو مینماید..

امروز دوشنیه تار یخ ۱۹/۴/ ۸۵ ساعت ۱۰ صبح  احساس زلز له  مینما یم ( با قدزت حدود ۵/۳ تا ۵

درحه ریشتر در حوا لی کر مان فعا لیت درون زمین به نوع خا صی شد ه است...متعا قبا اعلام میشود....احساس من تا شعاع ۴۰۰ کیلو متر ی به مر کزیت  کر مان است

توجه توجه هشدار ها را جدی بگیرید منا طق قبلی زلزله را هم ....

 شامل میشودبانك ثبت آخرين زمين لرزه

 

امروز ۲۳/ ۴/۸۵ برا بر احساس طبیعی من در استان کرمان مجددا زلزله خواهد شد این احسا س

به حوالی بر دسیر ومناطقی از غرب استان هم کشیده میشود واین در ادامه هشدارهای قبلی است  .. بعد این زمین لرز ها تا شعاع ۴۰۰ کیلو متر ی به مر کزیت کرمان ومناطق قبلی زلزله در

استان هم کشیده میشود  .... هشدار  ... توجه ... توجه...تا این لحظه شدت زلزله ۵/۴ تا ۵/۵

 
 
 
 
 

توجه توجه در ۴۸ سا عت آینده در جنوب وجنوب غرب استان کرمان و بعضا سایر منا طق این استان وقو ع حتمی زلزله.

شعا ع عمل تا ۴۰۰ کیلو متر به مر کزیت کر مان است وشدت آنها از ۵/۳ تا نز دیک ۶ ریشتر متغییر است   اختار ها ی داده شده را جدی بگیرید.....امروز ۲۴/۴/۸۵ سا عت ۱۱ صبح

 

امروز ۳۰/۴/۸۵ جمعه ساعت حدود ۵/۴ صبح تلفنی خبر زلز له در سیر جان را توسط حامد شنیدم واین

در پی در ک چند روز گذشته من که در با لا آمده است بوده ولازم است محققین محترم در این مورد تحقیق

فر مایند..لازم به ذکر است بنده در استان بصور ت نا پیوسته در ک زلز له دارم که  به شدت در ک زلزله

بم تا کنون نبو  ده است ...حتی در ک زلز له ها در منا طق دیگر در اسیا راهم بنو عی متفاوت در خود دارم

 شدت زلز له ها در استان را تا حد اکثر ۵/۵ تا ۶ ریشتر می بینم  با پس لرز های کمتر و بعضی قا بل توجه.

اخبار دقیق  در سا عات آینده با در یافت از رسانه ها در ذیل این مطلب در ج میشو د.

  از بانک ثبت آخرین زمین لرزه  موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران  بهر مند واطلاعات آنرا   در یافت کنید.


برابر اطلاع زمین لرزه یاد شده با لا در شهرستان شهر با بک به بزرگی ۱/۵ بوده است که

در شهرستان سیر جان هم درک شده ودر لحظه وقوع بمن از سیر جان اطلاع داده شد.


        اطلا عا ت علمی در مورد زمین لر زه -معدن

امروز ۷/۵/۸۵ سا عت ۱۳ در شهر ستان سیر جان احساس زلزله در حد ود ۷۲ ساعت دیگر دارم

در شمال شهر سیر جان که احتمالا محدوده شهر بابک است ....شعا ع محدود از همین شهر تا

تا ۴۰۰ کیلومتر را هم با همین جهت شا مل میشود...این نوشته در ساعت ۱۷و۱۰  در شهر .....

کر مان ثبت گردید ه است.... شدت این لرزش برابر در ک من در حد۳ تا ۵/۴ ریشتر میباشد.

لر زش ها در حو الی کر مان را هم شا مل میشود.( امروز شنبه ۷/۵/۸۵ ) از ۶عصر  در کر مان

حضور دارم....شرح این زلزله را برابر احساس بالا در ک کردم...

در ساعت ۱۹ روز ۸/۵/۸۵ احساس زلزله در استان کر مان را در حد ۳تا ۵/۳ دارم

امروز ۹/۵/۸۵ ادامه زلزله در استان درک میشود بصورت ملایم واین دنباله روزها قبل است.

بانك ثبت آخرين زمين لرزه   

امروز سه شنبه ۱۰/۵/۸۵ اول صبح بر دسیر بودم هیچگونه احساس زلز له در من نبود در صورت وقوع زلزله

مر بوط به در ک روزهای قبل است که آخرین در ازو ئیه از توابع بافت است با شدت ۳.۲ ریشتر(شرح)

 

امروز چهار شنبه ۱۱/۵/۸۵ احساس زلزله تا ظهر نداشتم عصر احساس ضعیفی در حد ۲ زیشتر در استان کردم

امروز پنجشنبه ۱۲/۵/۸۵ احساس زلزله در استان را ندارم لازم است اعلام دارم که از این پس زلز له های

ضعیف زیر ۳ ریشتر را اعلام نمیکنم در صور ت احساس خطر جدی اعلام میشود..

۸۵/۵/۱۴ زلز له ها ی ضعیف منعکس نمیشود ...در صورت درک زلزله ها ی مخرب هشدار داده میشود ( در استا ن یا مکان تمر کز)

 لر زش ها در استان کرمان گاهی بصورت ضعیف وملا یم صورت میگرد واین تا شعاع ۴۰۰ کیلو متر ی را هم

           بانك ثبت آخرين زمين لرزه                                                           شامل میشود .

۸۵/۵/۱۵  زلز له ها ی بصورت ملایم در استان کر مان در پیش است طرف عصر روز جار ی حس کردم  ...  در صورت در ک زمین لرزه شدید اعلام میشو د که تا این ساعت ملایم در ک شده

در نظر داشته باشید در یافت علا ئم لحظه به لحظه است تا کنون در گ زلز له ای به بزرگی بم را نکرده ام چرا که زلزله بم را

۴۵ روز قبل از وقوع بطور پیوسته درک  وهر روز که به روز حادثه نزدیک میشدم در فشار عجیبی قرار میگر فتم..

برابر در ک روزانه من لر زشها در استان کر مان و در پهنه ی با شعاع ۴۰۰ کیلو متر ی  سبک ولی متغییر ی ظهور میکند

شما میتوانید روزانه مسیر این لرزشها را از با نک اطلاع رسانی موسسه ژ ئو فیزیک دانشگاه تهران که در قسمت ها ی

مختلف این وبلاگ نصب است با کلیک بر روی آن تعقیب کنید..         ۱۶/۵/۸۵ دوشنبه    

بانك ثبت آخرين زمين لرزه  منبعد فقط زلزله های مخرب هشدار داده میشود

 

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم فروردین ۱۳۸۵ساعت 17:10  توسط امید ارجمندی  |